Home > Aula Basket > Timnas Putri di Ganefo I 1963 – Jakarta

Timnas Putri di Ganefo I 1963 – Jakarta

Nama Pemain Nomor Jersey
Bhe Sien Nio  
Hioe Siok Hwa  
Mary Khoo  
Chen Soei Tjie  
Tjen Ing  
Tjoe Yet Lan  
Tan Mei Niang  
Liuw Sioe Kiun  
Sundari  
Lie Djieo Yoeng  
Suminarsih  
Lie Tjing Tjauw  
Kwee Lieo Hwa  
Tjiong Keng Hwa  
Nama Pelatih Posisi
Liam Thian Tjong Head Coach