Home > Aula Basket > Timnas Putra di Asian Games 1958 – Tokyo

Timnas Putra di Asian Games 1958 – Tokyo

Nama Pemain Nomor Jersey
The Tik Hwe  
Chen Ay Pao  
Boen Kim Eng  
Giam Djie San  
Soeroso  
Boen Khie Liong  
Tju Swie Siang  
Kho Hing An  
Liem Thian Tjong  
Khoe Fie Hay (Muhammad King)  
Soh Kim Leng  
Tjouw Boen Liong  
Gan Tjin Huat (Hari Gandi)  
Tan Han Liong